VEDTÆGTER FOR RIBE AMT`S HOLDSKYDNING

 

FORMÅL                                        § 1

Formålet med holdturneringen er med henblik på, det er idrætten for mange, der skal være det bærende- at samle alle flugtskydnings foreninger i en ædel kappestrid om, hvilken forening, der kan mønstre det stærkeste hold indenfor kredsen, for herigennem  at give de enkelte skytter lejlighed til sammen med deres ledelse at føle og løfte medansvaret for deres forenings anseelse udadtil.

 

INDDELING                                  § 2

Turnering: Et hold består af 4-6 skytter, 5 skytter skyder. Når kampen er er slut, smides det dårligste resultat væk.  ( Hvis mere end 5 skytter meldes  en reserve inden skydningen) . Der skydes til det antal duer der er bestemt på generalforsamlingen. Der skydes dobbelt turnering. Holdene bliver inddelt efter licenskort hvor de 4 bedste giver holdgennemsnit. Hvis der er flere end 5 skytter, kan der kræves betaling for yderligere skytter.

 

FORSIKRING                                § 3

Holdturneringen står åben for alle der er forsikringsmæssigt dækket. Foreninger og baner skal være indenfor den gamle Ribe Amt. Nye Foreninger eller baner udenfor den gamle Ribe Amt skal godkendes på generalforsamlingen.

 

POINT                                             §4                                                                                 

Der gives 2 point for hver vunden kamp og 1 point for uafgjort kamp, og det hold, der ved turneringsafslutning har opnået flest point, har vundet.

Dersom 2 eller flere hold opnår lige mange vundne kampe ( point) afgøres rækkefølgen ved det samlede antal træffere og skud. Er dette også lige, skydes der om på neutral bane.

 

TIDSRUM                                      § 5

Turneringen afvikles i det på generalforsamlingen fastsatte tidsrum

 

UDTAGELSE AF HOLD              § 6

Enhver forening eller bane kan tilmelde et ubegrænset antal hold.

 

AFVIKLING AF KAMPE            §7                                                                                 

Kampe kan uden ansøgning afvikles før det i programmet fastsatte tidspunkt. Udsatte kampe afvikles inden næste kampdag. Kan dette ikke lade sig gøre skal dette meddeles turneringslederen. Hvis holdene ikke indbyrdes kan blive enige om afviklingstidspunktet er fastsatte kampdato gældende.

 

RESERVE                                       § 8

Som reserve for en manglende skytte på et hold, kan en hvilken som helst af den respektive forenings øvrige skytter deltage. Hvis reserven ikke har  højere gennemsnit så det påvirker holdets gennemsnit skal der ikke trækkes duer. Hvis skyttens gennemsnit er højere en den ordinære skytte skal der trækkes duer.  Dette skal meddeles til  modparten inden kampen skydes, og differencen i duer fratrækkes holdet når kampen er slut.  Hvis dette ikke efterleves idømmes holdet tab af point og duer, samt idømmes en bøde på kr. 500,00.

 

SKYDEREGLER                           § 9

Der skydes efter DFF`s regler, dog med undtagelse af generalforsamlingens ændringer. Der er fri skydestilling.

 

SYGDOM                                        § 10

En skytte, som på grund af legemsbeskadigelse eller sygdom under skydningen ikke kan gennemføre sin skydning, kan ikke erstattes af reserver.

 

BORTVISNING                             § 11

Dommere eller holdledere kan bortvise en skytte, såfremt denne ikke retter sig efter skydereglerne, dommerens henstilling m.m. En evt. bortvisning skal omgående indberettes til turneringslederen. Enhver skytte er forpligtig til ubetinget at efterkomme anvisninger fra dommeren, og holdlederen er forpligtet til at fungere som dommer. De to konkurrende hold deler dommererhvervet efter indbyrdes aftale. Turneringslederens har myndighed til at erklære en kamp for tabt, såfremt en skytte ikke vil rette sig efter dommerens afgørelse. For en bortvist skytte kan ingen reserve indsættes.

 

INDBYDELSE                               § 12

Det påhviler turneringsledelsen at udsende indbydelse til alle foreninger indenfor den gamle Ribe Amt`s holdskydning om deltagelse i turneringen. Samtlige tilmeldinger af hold, tillige med tilmeldingsgebyr sendes til turneringsledelsen indenfor den i indbydelsen fastsatte frist. De nærmere data for anmeldelsesfristen og turnerings tilrettelæggelse fastsættes af turneringsledelsen. Der udsendes skemaer til disse formål. Eftertilmeldinger modtages ikke.

 

TURNERINGSPROGRAM         § 13

Det påhviler turneringsledelsen at udsende turneringsplan til samtlige i turnering deltagende foreninger eller baner.

 

RESULTATSKEMAER               § 14

Dagen efter kampen har fundet sted, indsender hjemmeholdet nøjagtige  resultatet til turneringslederen. Skemaer til dette formål kan købes hos turneringslederen. De trykte formularer skal bruges.

 

ØKONOMI                                     § 15

Det turneringsmæssige økonomiske grundlag ordnes på følgende måde: Den tilrejsende forening betaler selv alle rejseudgifter. Den arrangerende klub påtager sig såvel det økonomiske som det turneringsmæssige arrangement. I tilfælde, hvor to foreninger mødes på neutral bane, bære hver halvdelen af alle udgifter til skydningen.

 

AFTALE OM TIDSPUNKT         § 16

 

I turneringsprogrammet findes angivet tid, dag og sted for afholdelse af skydningen. Det er hjemmeholdets pligt at få afviklet kampen til den fastsatte dag. (se § 7).

 

LICENSKORT                               § 17

Skytterne er pligtige til hvert år at løse licenskort. Enhver deltagelse i turneringen er betinget af at vedkommende skytte har gyldig licenskort. Dommeren har pligt til at kontrollere, at de deltagende skytter har gyldig licenskort og forsikring.

 

SKYTTERESULTAT                   § 18

Alle  skytters resultater tæller, såvel træffere som skud.

 

UDEBLIVELSE AF HOLD         § 19

Det indskærpes på det kraftigste, at tilmeldte hold gennemfører turneringen, da fjernelse af et eller flere hold fra en serie virker ødelæggende og forringer de øvrige holds placeringsmuligheder. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at intet hold kan blive serievinder, eller deltage i afslutningsskydningen, såfremt det har nægtet at skyde en eller flere af sine i programmet anførte skydninger, selvom det i øvrigt kunne have vundet serien på allerede opnåede point. I tilfælde, hvor et hold udebliver fra en fastsat skydning eller ikke er skydeklar senest 30 min. efter det for skydningen aftalte tidspunkt, kan skydningen erklæres for tabt for det pågældende hold. Udebliver det tilrejsende hold, uden at det senest dagen før den aftalte dato har sendt afbud, er kampen tabt. Det fremmødte hold vil få tildelt gennemsnit af duer og skud, skudt i turneringen. Såfremt arrangsørernes hold undlader at stille til kampen, uden at det, med samme frist som ovenfor, har sendt afbud, er kampen tabt og der betales en bod på kr. (statens takster pr. kørt km.), til det tilrejsende hold til kørselsudgifter.

 

PROTEST                                       § 20

Evt. protest afgives skriftlig, og skal medfølges af kr. 500,00. Hvis protesten vindes, tilbagebetales hele beløbet. Protest behandles af en 3 mands jury, som ikke må være medlem af de 2 involverende klubber. Juryens afgørelse kan ikke appeleres.

 

DELTAGELSE TIL GENERALFORSAMLING  § 21

Der er max  4 stemmeberettiget fra en forening

 

Revideret på generalforsamling 

den 27 oktober 2005